Bæredygtighed

Mad bør være lavet af fødevarer. Intet andet.

Carnad-produkter

Vores produkter er fremstillet af humant egnede restprodukter fra slagterier og opskæringsvirksomheder.

Carnads proces sikrer den mest optimale udnyttelse af disse allerede eksisterende menneskelige ressourcer.

Carnad en fossilfri virksomhed

2023

Udelukkende brug af elektricitet fra vindmøller.

2023-2029

Converter virksomhedens produktion udstyr til at køre på bæredygtig energi.

2030

100% bæredygtig energi brugt i produktion.

Cirkulær økonomi og Carnad

Carnad er skabt på grundlag af cirkulær tænkning. Baseret på ønsket om, at de råvarer, som vi producerer til menneskelig ernæring, skal forblive i det menneskelige segment i stedet for at fødevarer nedprioriteres til dyrefoder eller energiprodukter.

Med den nuværende økonomiske model med “tag, lav, smid ud” er der for mange ressourcer, som ikke udnyttes optimalt.

Vores produkter sikrer den bedste udnyttelse af restprodukter, som ellers ville være blevet brugt til foder til kæledyr eller til produktion af kød- og benmel.

Carnads proces opdeler råmaterialet i 4 rene fraktioner: Proteiner, fedt, bindevæv og knogler.

Dette sikrer en optimal fordeling af råmaterialet, så protein- og fedtdelen anvendes i menneskets ernæring. Herefter kan de resterende dele anvendes til foder til kæledyr, biogasproduktion og gødning.

Hvad har vi gennemført

Carnad har allerede implementeret initiativer til energieffektivisering i virksomheden som et skridt på vejen mod en grøn omstilling.

Overskudsvarmen fra trykluftkompressoren genbruges til produktion af varmt vand.

Vores Fordamper er en såkaldt MVR-type, der bruger strøm.

Spraytørrer er 100% elektrisk opvarmet.

Trykluftsdrevne pumper udskiftes løbende med elektrisk drevne pumper.

Canards arbejde med FN's globale mål

Carnad er med til at bidrage til at nå FN’s verdensmål.

Vi bidrager specifikt til at opfylde de globale mål 7 og 12.

Carnads bidrag til FN's verdensmål 7

Carnad bidrager til at nå FN’s globale mål 7 gennem delmål 7.2 og 7.3.

Der ydes et bidrag til delmål 7.2 ved at udfase fossile brændstoffer fra virksomheden.

Der bidrages til delmål 7.3, bl.a. gennem de energioptimeringstiltag, der er gennemført fra Carnads side, og som vil blive gennemført i forbindelse med overgangen fra fossile brændsler til vedvarende energi.

Carnads bidrag til FN's verdensmål 12

Carnad bidrager til at nå FN’s verdensmål 12 gennem delmål 12.2 og 12.3.

Den positive indvirkning på delmål 12.2 sker ved at Carnad beholder råvarer i det menneskelige segment så længe som muligt. Herved gøres udnyttelsen af en allerede eksisterende naturressource mere effektiv.

Den positive indvirkning på delmål 12.3 sker ved at Carnad udnytter restprodukter fra slagteriernes produktionskæde.